Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Misafir İlişkileri Müdür Yardımcısı

KAMELYA COLLECTION EXCLUSIVE HOTELS

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Manavgat)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Müşteri İlişkileri

Müşteri İlişkileri

Başvuru Sayısı

249 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

249 başvuru

Departman

Müşteri İlişkileri

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Belirlenen amaç ilke ve talimatlara uygun olarak;  otelde konaklamakta olan misafirlerin taleplerinin/sorunlarının ilgili departmanlara iletilerek çözülmesini ve misafirlere geribildirimlerde bulunulması, misafir anket sonuçlarının ve takip edilmesi kararlaştırılan yorum sitelerindeki güncel puan ve yorumlarının, CRM programı üzerinden gelen misafir öneri ve şikâyetleri gibi verilerin toplanıp analiz edilmesi yönetime sunulması, konaklamakta olan misafirlere ekstra satışların (Cabana, a la Carte restoran, logolu ürünler vb.) yapılabilmesi için faaliyetlerinin bir plan içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

  • Tercihen bir yükseköğrenim kurumunun, 4 yıllık lisans bölümlerinin birinden eğitim almış olmak,
  • Benzer pozisyonda yeterli deneyime sahip olmak, Raporlama bilgi ve becerisine sahip olmak,
  • ISO 10002 Misafir Memnuniyeti Yönetim Sistemine hakim olmak,
  • Türkçe dilinin yanı sıra iyi derecede İngilizce, Almanca ve / veya Rusça dillerine hakim olmak,
  • Liderlik/Yöneticilik niteliklerine sahip olmak, sevk ve idare gereklerini biliyor olmak,
  • Etkili iletişim kurabilme, analitik düşünme, sorun çözme ve koordinasyon becerilerine sahip olmak, 

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Şirketin Aydınlatma Metni

FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda, şirketimizin hizmetinden faydalananlar da dahil olmak üzere, şirket içi tüm şahıslara ait kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.KVKK uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatıyla, FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. olarak, çalışanları ve çalışan adaylarını aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve aydınlatmaktayız. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz;• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,• Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,• Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzereotomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Veri sorumlusu olarak FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. tarafından kişisel verileriniz işe alım sürecinden başlayarak, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 27836 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer tüm yasal mevzuatın Şirketimize yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde tutulmakta ve işlenmektedir.• Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,• Şirketimiz ve işin işleyişi hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,• Şirketimize personel alımı için gerekli olan süreçler ile eski çalışanların işletmedeki disipline uyum durumlarına göre tekrar işe alınabilirliğini incelemek amacıyla işe alım süreçlerinde kullanmak,• Çalışanların servis güzergahlarını, yemek ve üniforma ihtiyaçlarını belirlemek,• Çalışanların gelişimlerini takip etmek, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, sosyal etkinlikler planlamak,• Gelecek dönem faaliyetlerini planlarken iyileştirmeler ve performans yönetimi yapmak,• Soyunma odası dolaplarını kontrol altında tutmak, zimmete verilen malzemeleri takip etmek,• Kişinin sağlık durumunun yapacağı işe uygunluğunu denetlemek, • Mali, ticari, hukuki, sağlık vb. denetimleri sağlamak,• Çalışanların hak etmiş oldukları ücretleri ödemek, izin alacaklarını takip etmek, yasal zorunlu bildirimleri ve işe giriş/çıkış işlemelerini yapmak, Bireysel Emeklilik Sisteminin gereklerini yerine getirmek, taraflar arasında ihtilaf durumunda hukuki süreçlerde kullanmak.Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimi-zin yerine getirilmesi gibi amaçlar ve şirketimizin yönetsel kararları doğrultusunda doğacak ihtiyaçları dahilinde KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir.KVKK’nın 7. Maddesi ve ilgili diğer yasal mevzuatta düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, yetkili veya çalışanları değerlendirme süreçlerinde ve hukuki, mali, ticari vb. süreçlerde kullanmak, şirketimizin insan kaynakları politikalarını belirlemek ve yürütmek, amaçlarıyla;SGK, İŞKUR, yargı mercileri (mahkemeler, icra daireleri vb.), arabulucu, jandarma, Vergi Dairesi, şirketimizle maaşların ödenmesi hususunda anlaşmış bankalar, resmi denetçiler, gerektiğinde özel mali denetçiler, özel sigorta şirketleri, ilgili Bakanlıklar, Bireysel Emeklilik Şirketi, işyeri hekimi, şirket yetkilisi, hissedarları, şirket ortakları, iş kazası durumunda özel ve resmi sağlık kuruluşları, KVKK kapsamında bilgilerin gizliliğini korumak üzere sözleşme yapılmış danışmanlık (teşvik, yabancı çalışma izni alımı vb.) şirketleri, çalışanın talebi halinde çocuğunun burs alabilmesi için okulu, çalışanın talebi halinde mesleki eğitim kuruluşu, güvenlik görevlilerinde Valilik, çalışanın talebi halinde ya da yabancıların çalışma izinleri için Konsolosluklar, KVKK kapsamında sözleşme yapılmış kişisel verileri işlemek üzere kullanılan İnsan Kaynakları yazılımı ve diğer yazılımlar aracılığı ile yazılım firmaları, Halk Eğitim Merkezi, Nüfus Müdürlüğü’ne verilmek üzere kendisi, özel eğitim kurumları (ad soyadı ve pozisyonuna ilişkin bilgiler), denetimli serbestlikte takip için görevlendirilen görevliler ile paylaşılacaktır.Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi gerçek ve tüzel kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabilecektir.Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi Ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketimizce sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Veri Sahibi Olarak HaklarınızKVKK’nın 11. maddesi ve diğer yasal mevzuat uyarınca, kişisel veri sahibi olarak bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadırBu kapsamda;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “Kamelya Collection Hotels Çolaklı Mahallesi Kamelya Caddesi No : 8-3/1 Manavgat/ANTALYA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı Bilgi