Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Çanakkale(Biga)

İş Yerinde

İş Yerinde

Bugün güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bu bir GENEL BAŞVURU ilanıdır. Belli bir pozisyonu doldurmak amacıyla yayınlanmamıştır.

Bu ilana yapılan başvurular İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE ve ULAŞIM SAN. A.Ş.'de ileride oluşabilecek tüm pozisyonlar için ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirmeye alınacaktır.

Çalışmak istediğiniz bölümü belirten bir ön yazı ile birlikte bu ilanımıza başvurabilirsiniz.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları
Hakkımızda

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR ÇALIŞAN ADAYI BİLGİLENDİRME METNİSayın İlgili,Tarafımıza yaptığınız iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş (“İÇDAŞ ya da “Şirket”) olarak Kariyer.net üzerinden yapmış olduğunuz başvurular vasıtasıyla iletmiş olduğunuz kişisel verilere ilişkin gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiİş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi; Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve Şirket yerleşkelerinde güvenliğin sağlanması amaçlarıyla; ad soyad , tc kimlik no , doğum yeri ve tarihi, fotoğraf, uyruk gibi kimlik bilgileri , sürücü belgesi , askerlik durumu , mesleki unvanı , eğitim hayatı geçmişi , mesleki hayatı geçmişi , referans bilgileri , kişiye ulaşılabilecek alternatif yakınının adı soyadı ve telefon numarası , adresi , cinsiyeti , medeni durumu, yabancı dil bilgisi , sahip olunan sertifikalar , katılım sağlanmış kurslar ve sınavlar bilgisi , yetenekler , ilgi alanları , finansal tercihler , iş hayatına ilişkin özel tercihler (mesaili yahut vardiyalı çalışma, çalışmak istediği şehir , seyahat engeli vb.) , kişilik envanteri tesi , alan bilgisi hakkında testler, yabancı dil testi , adayın kendi yazmış olduğu ön yazı mektubu işverene doğrudan ya da dolaylı yollarla iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizdir. İşverene iletmiş olduğunuz bu kişisel verileriniz iş başvurusu için gerekli bilgiler olup işveren tarafından işlenecek ve saklanacaktır.Şirketimize yapacağınız başvurular aracılığıyla paylaşacağınız özgeçmişlerde yukarıda belirtilenler dışındaki kişisel ve bilhassa özel nitelikli kişisel verilere (kişisel sağlık verileri; dernek, vakıf, sendika üyeliği; adli sicil kaydı vb.) yer verilmemesi önemle rica olunur. Şirketimiz ile paylaşacağınız üçüncü kişi referanslarınıza ait kişisel verilere ilişkin olarak referans veren tarafların Kanun’a uygun şekilde tarafınızca bilgilendirilmesi ve gerektiği ölçüde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla İÇDAŞ tarafından Kariyer.net üzerinden iletmiş olduğunuz formlar ve bilgiler; tarafımıza e-posta ve benzeri ortamlarda iletmiş olduğunuz bilgiler; tarafımızla yapacağınız görüşmeler aracılığıyla toplanmaktadır.Kişisel verileriniz; iş başvuru süreçlerine özgü e-posta adresimize yapacağınız başvuruların sistemlerimize kaydedilmesi ile, kişisel verilerinizi alenileştirdiğiniz kariyer platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile, bizimle paylaşacağınız referanslarla yaptığımız görüşmelerden alınan bilgilerin dijital ortamlara kaydedilmesi ile otomatik yollarla elde edilmektedir.Yukarıda belirtilen yöntemlerle iş başvuru sürecinize ilişkin kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi; işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yurt içinde mukim tedarikçilerimizle, görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla ilgili kurumlarla; açık rızanızın bulunması halinde ise bilişim teknolojileri veya teknik uzmanlık gerektiren danışmanlık veya hizmet tedariki konularında destek aldığımız yurt dışındaki tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır.Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin HaklarıKanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, Flash Bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde tarafınızdan talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.Başvurunuzda;a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,d) Talep konunuzun,bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Mahmutbey Mah. Dilmenler Cad. No:20 Bağcılar /İstanbul adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kisiselveri@icdas.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı icdascelik@hs03.kep.tr adresimize yapabilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.Veri sorumlusu: İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.ŞAdres: Mahmutbey Mah. Dilmenler Cad. No:20 Bağcılar/İSTE-Posta: kisiselveri@icdas.com.tr

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları