Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Tıbbi Mümessil

Gensu Pharma

Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul(Avr.), İzmir, Kayseri, Malatya, Muğla, Şanlıurfa, Zonguldak, İstanbul(Asya)
19 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENSU PHARMA, hedef kitleden arzu edilen tepkiyi alma odağında, ürünlerini, sektörünü, rakiplerini, müşterilerini, tüketicilerinin davranışlarını anlayan, tanımaya çalışan, yüksek enerjili, kendine güvenen, disiplinli, mütevazı ve sadakatli bireyler topluluğudur.

 Sorumlu olduğu ünitelerde; doktor ve eczane ziyaretleri gerçekleştirerek, belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda ürünlerin ve firmanın tanıtımını yapacak, 

·  Takım çalışmasına uyum sağlayabilen,

·   Merak eden ve sürekli öğrenen,

·  Tanıtım ve sunum becerisi yüksek,

·  Başarıyı hedefleyen ve sonuç odaklı,

·  Güçlü iletişim becerisine sahip,

·  Problem çözme, planlama ve iş takibi yapabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip,

·  Etkileme ve ikna becerisi yüksek,

·  Seyahat engeli olmayan,

·  B sınıfı sürücü belgesine sahip, aktif ve güvenli araç kullanabilen,

·  Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,


Takım arkadaşları arıyoruz.


İŞ TANIMI

·  Sorumlu olduğu bölgelerde firmamıza ait ürünlerin, 

    doktor ve eczacılara tanıtılmasını üstlenecek,

·  Belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda firmamızı temsil edecek,

·  Yapılan işleri ilgili Yöneticiye raporlamak,

·  Bölgesi içerisindeki hedef ünite ve doktorları analiz etmek,

·  Mevcut pazardaki rekabeti takip etmek,  

   (Rakip firmaların ürünleri, kalitesi, fiyatları, pazarlama ve satış uygulamaları,

   tanıtım ve promosyon yöntemlerini araştırmak ve raporlamak.)

·   Belirlenen satış hedefleri doğrultusunda çalışmalarını tamamlamak, 

    Bölge Müdürü'ne raporlamak.


* Lütfen başvuru ön yazınızda hangi il / illerde görev alabileceğinizi belirtiniz.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
B sınıfı

Tıbbi Mümessil pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tıbbi Mümessil Tıbbi Mümessil Maaşları Tıbbi Mümessil Nasıl Olunur? Tıbbi Mümessil Nedir? Tıbbi Mümessil İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRMEGensu Pharma İlaç San.ve Tic. AŞ olarak, siz değerli çalışanlarımızı, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında bilgilendirmek isteriz.Yasa’nın amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini düzenlemektir.Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkındadır.Çalışanımız olarak şirketimize vermiş olduğunuz ve yasal çerçevede edinmiş olduğumuz her türlü kişisel veri ile biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla şirketimiz, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.Rıza Gerektirmeyen Haller, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun 5.maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Kanunun madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde, açık rıza almaksızın Şirketimizin kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.Şirketimiz tarafından, tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak veri açıklama, kullanım ve aktarımları şirketimizin sır saklama yükümlülüğüne tabi olmayıp, bu veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın şirketimiz söz konusu verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.Tarafımızdan hizmetlerin verilebilmesi ve sunulabilecekler de dahil olmak üzere işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.Kişisel verileriniz, işletmemizin faaliyetimizin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.Kişisel Verileriniz; yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.Şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme h) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen tarafımızdan yapılacak masrafları, Kanunda belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.Saygılarımızla,Gensu Pharma İlaç San.ve Tic. AŞ

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

İlgini Çekebilecek İlanlar

Tıbbi Mümessil pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tıbbi Mümessil Tıbbi Mümessil Maaşları Tıbbi Mümessil Nasıl Olunur? Tıbbi Mümessil Nedir? Tıbbi Mümessil İş İlanları