Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Purchasing Specialist

Evonik Ticaret Ltd. Şti.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Purchasing 

Purchasing 

Application Count

202 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

202 application

Department

Purchasing 

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

RESPONSIBILITIES

 • Ensure that all purchasing process is done via SAP system.
 • Ensure that Group Purchasing Policy and Rules, and Internal Purchasing Policy are adhered.
 • Analyze, evaluate, and confirm all vendor proposals and quotations for all goods and services and ensure that they meet standards of price, quality, timing, and reliability of supply.
 • Negotiate prices and delivery conditions with vendors, including transport service providers and customs brokers.
 • Monitor the quality and timeliness of goods and services supplied. Follow-up the status of purchase orders with vendors to ensure timely delivery and communicate the status of orders with internal customers.
 • Communicate with vendors pro-actively to resolve problems related with the quality or deadline.
 • Provide routine and ad hoc reports to the Management and Central Procurement as required.


REQUIREMENTS

 • Bachelor’s degree in BA, economics, or similar fields
 • 5+ years of experience
 • Experience with SAP modules and MS Office Applications
 • Good English communication skills
 • Good communication skills
 • Result oriented, analytical thinking and proactive working skills

Preferred Candidate

More than 5 years of experience
Bachelor’s(Graduate)
Completed

Satın Alma Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Uzmanı Satın Alma Uzmanı Maaşları Satın Alma Uzmanı Nasıl Olunur? Satın Alma Uzmanı Nedir? Satın Alma Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

You will work on exciting and challenging topics together with a team in an ultra-modern, innovative and creative environment. Intensive on-the-job training with expert colleagues guarantees you will quickly become familiar with your duties and perform them independently. Performance related pay and the opportunity for personal and professional development are of course part of the package. Since 2009 Evonik Industries AG has been certified as a family-friendly company by the German Hertie Foundation. Visit our global website www.evonik.com to learn more about Evonik.

You will work on exciting and challenging topics together with a team in an ultra-modern, innovative and creative environment. Intensive on-the-job training with expert colleagues guarantees you will quickly become familiar with your duties and perform them independently. Performance related pay and the opportunity for personal and professional development are of course part of the package. Since 2009 Evonik Industries AG has been certified as a family-friendly company by the German Hertie Foundation. Visit our global website www.evonik.com to learn more about Evonik.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMAMETNİEvonik Ticaret Limited Şirketi (“Evonik”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azamiözen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak veözgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları,işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekildeaydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.İşleme AmacıKişisel verileriniz, Evonik tarafından hizmet sunulabilmesini sağlamak amacıyla, ürünlerin satışı, teslimive ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi, gümrük işlemleri, tedarik zinciri yönetimi ile lojistik faaliyetlerininplanlanması ve yerine getirilmesi, pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,insan kaynağı yönetiminin Evonik tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Evonik içindegerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Evonik tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanmasıve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz kişilerin ve Evonik’inbu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması, Evonik tarafından düzenlenenorganizasyonların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.Veri Aktarımı ve Aktarım AmacıKişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlardahilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına veya işbirliğiiçerisinde olduğumuz üçüncü kişilere, yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcılarına,barındırma hizmet sağlayıcılarına, kargo ve lojistik şirketlerine, hukuk bürolarına, şikayet yönetimi vegüvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketlerine, danışmanlık şirketlerine ve yurt dışında bulunangrup şirketlerimiz ile hissedarlarımıza, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, Evonik tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ndebelirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan yada olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerindebelirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin AydınlatmaMetni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.Saklama SüresiEvonik, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilenamaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Evonik, veri sahibiile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gereklisavunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenenzamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.Güvenlik Önlemleri ve TaahhütlerEvonik,• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve• Kişisel verilerin muhafazasınısağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerialmayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.Evonik elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasalmevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.Kanun Kapsamındaki HaklarınızKanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararıngiderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde İstasyonMahallesi İbişağa Caddesi No:14 34940 Tuzla/İstanbul adresine yazılı olarak, evonik@hs03.kep.tradresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Evonik’e daha önceden bildirdiğiniz ve Evoniksistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvk@evonik.com adresine iletilmesihalinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilentaleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı iseuyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsabildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.DeğişikliklerEvonik, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Evonik ’indeğişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Hayat Sigortası.

Satın Alma Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Uzmanı Satın Alma Uzmanı Maaşları Satın Alma Uzmanı Nasıl Olunur? Satın Alma Uzmanı Nedir? Satın Alma Uzmanı İş İlanları