Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 10 yıl tecrübeli

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

167 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 10 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

167 başvuru

Departman

Mühendislik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İnşaat yatırım projelerinde PROJE YÖNETİM hizmeti veren firmamızın, İstanbul Anadolu Yakası’nda devam eden Ofis Projeleri’nde, aşağıda belirtilen kriterlere uygun “Makine Kontrol Mühendisi” pozisyonunda kadrolara görev verilecektir;


• Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümlerinden Mezun,

En Az 10 Yıl Mesleki Deneyime Sahip,

• Tercihen Ofis Projelerinde Deneyimli, 

• Projelerin Kalite ve Uygulama Kontrolü Konularında Deneyimli,

• Sahada, Yüklenici Faaliyetleri Kontrol Edebilecek ve Yönlendirebilecek,

• Aktif Bilgisayar Kullanabilen (MS Office, Autocad vb.),

• Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Tamamlamış,

İstanbul’da İkamet Eden ya da İkamet Edebilecek Durumda Olan.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

Makine Kontrol Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Makine Kontrol Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

ENTEGRE PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK TİC. A.Ş. Entegre Proje Yönetim; yurt içinde ve yurt dışında her türlü bina, endüstriyel tesis, konut, iş merkezi, otel, hastane, havaalanı, altyapı tesisleri ve fabrika inşaatlarını, gelişmiş organizasyon ve yönetim sistemlerini kullanarak, projelerin en kısa zaman, en iyi kalite, öngörülen bütçede, doğaya saygılı ve İSG hususlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamayı hedeflemiş ve bu hedefe ulaşmak amacı ile Toplam Kalite Yönetimi felsefesini uygulayan, organizasyon yapısını alınan projelerin sayısı, büyüklüğü ve coğrafi konumlarına göre değiştirerek bu işlerin gerektirdiği dinamik yapılanmayı sağlayan ve müşteri memnuniyetini yükseltmek amacıyla organizasyon, kaynak, hedef ve yönetim sistemlerini periyodik olarak gözden geçiren yenileyen ve sürekli gelişmeyi sağlamak için gerekli faaliyetleri yapan bir Proje Yönetim kuruluşudur.

ENTEGRE PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK TİC. A.Ş. Entegre Proje Yönetim; yurt içinde ve yurt dışında her türlü bina, endüstriyel tesis, konut, iş merkezi, otel, hastane, havaalanı, altyapı tesisleri ve fabrika inşaatlarını, gelişmiş organizasyon ve yönetim sistemlerini kullanarak, projelerin en kısa zaman, en iyi kalite, öngörülen bütçede, doğaya saygılı ve İSG hususlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamayı hedeflemiş ve bu hedefe ulaşmak amacı ile Toplam Kalite Yönetimi felsefesini uygulayan, organizasyon yapısını alınan projelerin sayısı, büyüklüğü ve coğrafi konumlarına göre değiştirerek bu işlerin gerektirdiği dinamik yapılanmayı sağlayan ve müşteri memnuniyetini yükseltmek amacıyla organizasyon, kaynak, hedef ve yönetim sistemlerini periyodik olarak gözden geçiren yenileyen ve sürekli gelişmeyi sağlamak için gerekli faaliyetleri yapan bir Proje Yönetim kuruluşudur.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCABILGILENDIRME VE RIZA PROTOKOLÜ1- TARAFLARİşbu Döküman bir tarafta ……………………… ………… (bundan sonra “İşçi/ İşçi Adayı” olarak anılacaktır), ile diğer tarafta, Entegre Proje Yönetim Danişmanlik Mühendislik Ticaret A.Ş (bundan sonra “İşveren” olarak anılacaktır.) arasında ……/……/…… tarihinde akdedilmiştir.İşçi ve İşveren münferiden “Taraf”, müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.2- KONU ve AMAÇİşbu Döküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili yasal mevzuat gereğince düzenlenmiştir.Bu Döküman;- Kanun kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz İşveren’in aydınlatma yükümlülüğü doğrultusunda İşçi/ İşçi Adayı’nın bilgilendirilmesi,- Kanun’da öngörülen konularda açık rızasının alınması,- Yükümlülük ve sorumluluklarının belirlenmesi- Kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin temel ilke ve şartların belirlenmesi, hususlarını içermektedir.3- İŞVERENİN BEYAN VE BİLGİLENDİRMESİ“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, İŞVEREN olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, İş kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, işin ve iş ilişkisinin düzenlenmesi, şirketimiz tarafından kurulacak hukuki ilişkiler sebebiyle; mevzuat, SPK, BDDK, TDUB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; ticari ve hukuki ilişki içinde olduğumuz yurtiçi veya yurtdışı diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı 3. kişilerdir.Kişisel verilerin toplanma yöntemi; İş görüşmesi sırasında, iş ilişkisinin kurulmasından sonra bizzat işçinin/ işçi adayının teslim etmesi, yetkili kurumlardan telefon, iş ile ilgili kullandığınız cihazlar, kartlar, web sitesi ve mobil uygulamalar, insan kaynakları firmaları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucunortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.4- İŞÇİNİN BEYAN VE BİLGİLENDİRMESİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat uyarınca, İşveren’in “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, İşçi’ye / İşçi adayına ilişkin nüfus/kimlik, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek ve eğitim bilgilerini, fotoğrafı, iletişim ve adres bilgilerini, günlük işe giriş çıkışı ile ilgili bilgilerini, konum verilerini, yurtdışına giriş çıkış bilgilerini, pasaport bilgilerini, bordroda yer alan kimlik, sigorta, ücret ve İşveren tarafından sağlanan menfaate ilişkin bilgilerini, işi yaparken kullanılan cihazların kimlik doğrulama bilgilerini, IP ve log kayıtlarını, elektronik posta bilgilerini, sağlık sigorta bilgilerini, banka bilgilerini, yapmış olduğu işi ile ilgili haberleşme (elektronik posta vs) bilgilerini, adli sicilde yer alan bilgilerini ve sağlık bilgilerini iş ilişkisinin ve ticari faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde; işleyebileceğini, güncelleyebileceğini, mevzuatın izin verdiği çerçevede ve kurulacak hukuki ve ticari ilişkiler sebebiyle yurt dışına aktarabileceğini, bunlarla sınırlı olmaksızın KVKK’da sayılan şekillerde, yazılı ve/veya elektronik ortamda ve/veya bulut bilişim sistemlerinde aralarındaki iş ilişkisinin ve/veya kendisinin ticari faaliyetlerinin idaresi ve yönetimi amacıyla, veya 3. kişilerle kuracağı ticari ve hukuki ilişki sebebiyle işleyebileceğini, sağlık ve adli sicil bilgilerinin, iş ilişkisinin karşılıklı güven içerisinde başlatılması ve yürütülmesi, işin ve işyerinin düzenlenmesi ve işçi/ işçi adayı tarafından işverene verilen veya işveren tarafından talep edilen veya talep olmaksızın yasal yollardan elde ettiği sağlık bilgilerinin işlenmesine muvafakatim olduğunu, kişisel bilgilerimde değişiklik olması halinde güncelleyeceğimi kabul ederim.İşçi/ İşçi adayı, İşveren’in; yasal sınırlar içerisinde kalması ve KVVK’da öngörülen veri sorumlusu/işleyen yükümlülüklerine uyulması şartıyla, işyerinin güvenliği, malvarlığını koruma ve işçilerinin/ işçi adaylarının verimini denetleme amacıyla, kamera, elektronik ve biyometrik giriş ve zaman belirleme, elektronik yer belirleme (GPS) ve elektronik iletişimin denetleme gibi elektronik denetleme yöntemlerini, temel ilkelere ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanabileceğine açık rızası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.İşçi/ işçi adayı, kişisel verilerinin, işbu iş ilişkisinin ve/veya İşveren’in ticari faaliyelerinin idaresi ve yönetimi amacıyla İşveren tarafından işlenmesine ve yurt içinde ve/veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasına açık rıza gösterdiği gibi; aşağıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kişisel verilerinin, vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi, İşveren hakkındaki gelişmelerden haberdar edilmesi, gerekli durumlarda kendisi ve yakınlarıyla iletişime geçilebilmesi, İşveren tarafından ve/veya İşveren adına üçüncü kişiler tarafından fuar, seminer, gezi ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilebilmesi, İşveren faaliyetlerinin tanıtımı, reklamı ve sair amaçlarla da, bu amaç ve kapsamla sınırlı kalmak kaydıyla, websitesi, yazılı, işitsel ve görsel mecralarda kullanılması da dahil İşveren tarafından işlenebileceğine ve yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabileceğine, açık rızasının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.İşçi/işçi adayı, İşveren tarafından gerçekleştirilecek olan işleme fiillerinin amacı, süresi, kapsamı, veri güvenliği için İşveren tarafından alınan tedbirler hususlarında bilgilendirildiğini, İşveren’in aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kişisel verilerinin bu çerçevede işlenmesine açık rızasının olduğunu beyan ve kabul eder.İşçi/ işçi adayı, iş ilişkisi süresince diğer personellerin ve/veya İşveren müşterilerinin kişisel verilerine ve/veya “özel nitelikli kişisel verileri”ne giriş yapması ve/veya bunları işlemesi ihtimalinde, bu verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka uygun işlenmesi amacıyla, ilgili mevzuata, İşveren’in veri koruma politikasına, kurallarına ve direktiflerine uygun davranacağını; bunlara aykırı davranması halinde sonuçlarından bizzat sorumlu olacağını ve oluşabilecek zararları İşveren’in yazılı ilk talebi üzerine tazmin edeceğini, ’ kişisel verilerini, değişmesi halinde işverene bildirerek güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.”

Detaylı Bilgi

Makine Kontrol Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Makine Kontrol Mühendisi İş İlanları