Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara(Sincan)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 20 yıl arası

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

157 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 20 yıl arası

Başvuru Sayısı

157 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

Başarı Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketimizin Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Üretim Tesisinde görevlendirilmek üzere “Depo ve Stok Sorumlusu" aranmaktadır.

 

•                     Üniversitelerin 2 veya 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,

•                     Depo ve stok yönetimi konusunda asgari 2 yıllık deneyime sahip,

•                     Forklift kullanma deneyimine ve sertifikasına sahip,

•                     Tercihen temel elektronik ve elektromekanik malzemeler konusunda bilgili,

•                     MS Office (Excel, Word) programları kullanabilen,

•                     Depo ve stok yönetim yazılımlarını kullanabilen (tercihen DIA Yazılım deneyimi bulunan),

•                     E-Belge düzenleyebilecek,

•                     Nakliye, kargo, kurye ve ambar süreçlerini yönetebilecek,

•                     Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Depo ve Stok Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo ve Stok Sorumlusu İş İlanları
BAŞARI TEKNOLOJİK SİSTEMLER SAN VE TİC A.Ş.

Telekomünikasyon / Holding / Şirketler Grubu 1+

Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI/STAJYER ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. Veri Sorumlusu Kim? Çalışan Adayı’nın/Stajyer Adayı’nın (“Aday”) iş başvurusunda bulunduğu şirket olan ve Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez Apt.No:54/4 Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş. (“Vava Cars”, “Şirket”) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşleniyor? Aday’ın aşağıda yazan kişisel verileri (“Kişisel Veriler”), Vava Cars’a iş başvurusunda bulunması sebebiyle aşağıda belirtilen amaçlara bağlı olarak ve aşağıda yer alan hukuki sebeplere bağlı olarak işlenebilecektir. KVKK’nın 5/2. ve 6/3. maddelerde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması halinde bazı kişisel verileri ancak Aday’ın açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir. Aday rızasını her zaman geri alma imkanına sahiptir. Şirket’in online platformlar üzerinden ulaştığı Aday özgeçmişini incelemesi sonucunda Aday’ın uygunluğunun değerlendirilmesi ve Aday’ın iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla görüntülü olarak mülakatların gerçekleştirilmesi kapsamında Aday’ın mülakat esnasında Şirket’e ilettiği kişisel verileri Şirket tarafından işlenecektir. Şirket, yukarıda açıklanan meşru amaçlarla Aday’a ait mülakat esnasında Şirket tarafından öğrenilen bilgilerden oluşan mülakat notları da dahil olmak üzere söz konusu notlar işlenebilecek; doğrudan ya da her türlü yazılı/sözlü/elektronik mecralardan (e-posta ve açık rıza verilmesi halinde Microsoft Teams şirket içi entegre iletişim sistemi, Workable platformu) Şirket hissedarları ve/veya yöneticileri ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü şekilde meşru amaçlar kapsamında paylaşılabilecektir. Ayrıca Şirket’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği, açık rızanın bulunması halinde yurtdışı sunuculara yahut bulut bilişim kullanılan durumlarda buluta aktarılabilecektir. Veri Kategorisi ve İşlenen Kişisel Veri(ler) Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, Doğum yeri/tarihi, Fotoğraf, İmza ve Aday tarafından alenileştirilen diğer kimlik bilgileri) İletişim Bilgisi (Telefon numarası, Ev adresi, E-posta adresi) Özlük Bilgileri (Askerlik durumu ve Özgeçmiş bilgileri, İş deneyimleri ve Aday tarafından alenileştirilen diğer özlük bilgileri, mülakat notları) ve Mesleki Deneyim Bilgileri (Yabancı dil bilgisi, Eğitim/Çalışma geçmişi, Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri ve Aday tarafından alenileştirilen diğer özlük bilgileri) Finansal Bilgiler (Maaş beklentisi, Aday tarafından alenileştirilmesi halinde çalıştığı şirketlerdeki maaşları) (Engellilik durumu, Aday’ın COVID olup olmama veya aşı olup olmama durumu ve Aday tarafından alenileştirilen diğer sağlık bilgileri, adli sicil kaydı) Referans Bilgileri (Ad-soyad, Unvan, İşyeri, E-posta adresi, Telefon numarası) İşlenme Amacı/Amaçları Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi İşlenmenin Dayandığı Hukuk Sebep(ler) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Sözleşmenin kurulması/ifası, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilmesi, Aday tarafından alenileştirilmiş olması, Aday’ın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati için işlenmesi, Açık rıza Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliyor? Kişisel Veriler; yukarıdaki belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve (iş ortakları ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Şirket’in iş birliği içerisinde olduğu şirketlere Vava Cars’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılabilecektir. Kişisel Veriler, açık rızanıza dayalı olarak VavaCars’ın İngiliz menşeili hissedarı, Ukrayna menşeili bilişim teknoloji desteği ve bu yurtdışı şirketlerin kullandığı programlara (Microsoft Outlook, Microsoft Teams) aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Saklama Süresi Kişisel Veriler, iş ilişkisi süresince doğrudan sizden fiziki ve elektronik yöntemler ile işburada yazan amaçlara veya Aday açık rızanıza dayalı olarak yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan veritabanlarında (Batı Avrupa, Hollanda’da bulunan Microsoft Azure) toplanmaktadır. Kişisel Veriler, işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Kişisel Veriler, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması ve veri sorumlusunun kişisel verileri saklamak için yasal bir yükümlülüğünün bulunmaması halinde, resen veya işlemesinin açık rızaya dayanması halinde Aday’ın talebi ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. KVKK Madde 11. Kapsamındaki Haklar ve Şirket’e Başvuru Yöntemleri Aday, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahiptir: • Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirme, • Yasa ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümlerine uygun olarak verilerinizin işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren nedenlerinin ortadan kalkması veya imha edilmesinin istenmesi halinde kişisel verilerinizin silinmesi ve bu bağlamda aktarılan Kişisel Verilerin işlenmesi halinde üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme, • İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıdaki sağlanan haklarına yönelik başvurular, şirketimizin ilgili web adresi üzerinden iletilebilir. Talebin Şirket’e ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde başvurular ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Aydınlatma Metni kapsamında Aydınlatma Metni’nde yazan özel nitelikli kişisel verilerinizin ve yukarıda yazan açık rıza gerektiren işlemler kapsamında Kişisel Verilerinizin yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine, saklanmasına ve Kişisel Verilerinizin yurtdışına aktarılmasına açık rıza vermektesiniz. İş başvurusu yaparak, referans olarak belirttiğiniz kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, referans olarak belirttiğiniz kişilerin kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine yönelik ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeyi yaptığınızı /izinleri aldığınızı taahhüt etmektesiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

Depo ve Stok Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo ve Stok Sorumlusu İş İlanları