Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Grafik Tasarım Uzmanı

Assos Pharmaceuticals

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

E-Ticaret

E-Ticaret

Başvuru Sayısı

125 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

125 başvuru

Departman

E-Ticaret

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • Temel grafik ve tasarım yaklaşımları konusunda bilgili,
  • Güncel tasarım trendlerini takip eden ve gelişime açık,
  • UI/UX tasarım prensiplerine hakim ve web/mobil arayüzleri geliştirebilecek,
  • Responsive tasarım yaklaşımına önem veren,
  • Detaylara önem veren ve değer katan,
  • Figma’da UI/UX çalışmaları yapabilecek,
  • Illustrator ve Photoshop’a hakim
  • Özgün bannerlar hazırlayabilecek
  • Kurumsal iş süreçlerine uyum sağlayabilecek,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

E-Ticaret alanında görev alacak 'Grafik Tasarım Uzmanı' aramaktayız.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun)

Grafik Tasarım Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Grafik Tasarım Uzmanı Grafik Tasarım Uzmanı Maaşları Grafik Tasarım Uzmanı Nasıl Olunur? Grafik Tasarım Uzmanı Nedir? Grafik Tasarım Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

ASSOS Pharmaceuticals Bir sağlık kuruluşu olarak hedefimiz, insanımızın en kaliteli sağlık hizmetini alabilmesi için, bu hizmetin önemli unsurlarından biri olan kaliteli sağlık ürünlerini sağlamak, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle hastalıkların önlenmesine, teşhisine ve tedavisine yardımcı olmak, insanlığın sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmektir.Bu hedefe yönelik olarak insanların, toplumun ve çevremizin ihtiyaçlarına dikkat ediyor, sorumluluk alıyor, etik ve moral prensiplere uygun ve duyarlı olarak çalışıyoruz.Başarımızın çalışanlarımızın mutluluğu ile doğru orantılı olduğu bilinci ile maddi ve manevi çalışma şartlarımızı geliştirmeyi en önemli çalışan prensibi kabul ediyoruz. Çalışanlarımızın üyesi olmaktan gurur duydukları bir organizasyonu hedefliyoruz. Bu organizasyon içinde her bireyin maksimum katkısı ile başarılı bir geleceğin olacağına inanıyoruz.Başlıca amacımız, çalışma alanlarımız ve ürünlerimizle ilgili doğru, güvenilir bilgileri hizmet verdiğimiz sağlık çalışanlarına etik kurallar çerçevesinde sunmak, onların tıbbi pratikleri için güvenilir bir asistan olmayı başarabilmektir. Bütün ticari faaliyetlerimizde, tıp sektörü içinde çalışma disiplinimizde, var olan bütün sosyal, kültürel ve etik değerlere sahip çıkıyor, ulusal ve uluslar arası bütün kurallara uygun çalışıyoruz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAMEAssos İlaç, Kimya Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş. (bundan böyle metinde “ASSOS” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu metinde, 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak alınacaktır) kapsamında şirketimiz ile aranızda yürütülmekte olan iş görüşmesi ve değerlendirme süreçleri öncesi bu vesile ile tarafınızca şirketimize aktarılacak kişisel verilerinizle ilgili yasal aydınlatma metnini tarafınızla paylaşmaktayız. ASSOS olarak tüm çalışan adayları (bundan böyle metinde “Çalışan Adayı” olarak anılacaktır)’na ait aşağıda detaylı olarak yer alan kişisel verilerin KVKK’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu doğrultuda ASSOS tarafından, Veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işleyebilmekteyiz.1. TANIMLARİşbu Aydınlatma Metni’nde:1.1. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin öz geçmişinde yer alanlar da dâhil olmak üzere her türlü bilgiyi,1.2. Özel nitelikli kişisel veri, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,1.3. Veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,1.4. Veri sorumlusu, Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,1.5. Veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.2. KİŞİSEL VERİASSOS ile aranızda oluşması beklenen muhtemel iş ilişkisinin bir sonucu olarak ilgili kişi sıfatı ile tarafınıza ait ad, soyad, unvan, askerlik kayıtları, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, e posta adresi, ehliyet seri numarası ve sınıfı, kimlik fotokopisi, engellilik durumu, ev adresi, IP adresi, iş adresi, kamera kayıtları, medeni hali, resmi sınav sonucu, iş tecrübeleri, özgeçmiş bilgileri, iş, ev ve/veya cep telefon numarası, vatandaşlık numarası, Web Cookie’leri KVKK kapsamında işlenebilmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ASSOS tarafından işlenmez3. VERİ İŞLEME AMACIVeri sorumlusu sıfatına haiz ASSOS namına; bina güvenliğinin sağlanabilmesi için, ASSOS’un insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, ilan ettiği açık pozisyonlara standartlarına en uygun adayların seçilmesi ve yerleştirilmesi için, ASSOS’un kanuni yükümlülükleri gereği, Çalışan Adaylarının konaklama, ulaşım ve transfer ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla Çalışan Adayı’na ait kişisel veriler işlenebilmektedir.4. VERİLERİN AKTARILMASIİlgili kişi sıfatı ile tarafınıza ait kişisel verileriniz, belirlenen amaçlarla; denetleyici ve düzenleyici makamlara, ilgili kamu kuruluşlarına, kolluk kuvvetlerine, adli ve idari makamlara, İş Kanunu, İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili sair mevzuatın izin verdiği kişi ve/veya kurumlara, hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, mal ve/veya hizmet aldığımız kişi ve/veya kuruluşlara ve/veya kuruluş çalışanlarına, mal ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya kuruluşlara ve/veya kuruluş çalışanlarına, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza ve hissedarlarımıza aktarılabilecektir.Çalışan adayları tarafından 3. Kişilerin kişisel verilerinin ASSOS’a aktarılması durumunda bu veriler bakımından ilgili 3. kişiden açık rızanın alınmış olduğu kabul edilir, iş başvurusunda 3. Kişilerin kişisel verilerinin paylaşılması halinde tüm sorumluluk Çalışan Adayı’na aittir.5. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz, ASSOS tarafından her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda belirlenen amaçlar doğrultusunda toplanır.Kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile tarafımıza kanunlarda açıkça sorumluluk atfedilmesi durumunda, KVKK 5. Madde b bendi uyarınca zorunlu hallerde, ASSOS’un taraf olduğu ve/veya olacağı sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sorumlusu sıfatı ile ASSOS’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi durumunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda veriler işlenebilecektir. İlaveten, KVKK 6. Madde kapsamında kişisel verileriniz işlenebilecektir.6. KVKK’NUN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ VE BAŞVURU USULÜKanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ”e göre şirketimize iletebilirsiniz.Yukarıda izah edildiği üzere; tarafınıza KVKK kapsamında yapılan bu aydınlatma metninde bahsi geçen veri sorumlusu olarak verilerinizi hukuka uygun bir şekilde işleyebilmemiz ve işe alım sürecinize devam edebilmemiz için info@assospharma.com e-posta adresine aşağıdaki ifadeleri kapsar şekilde yanıtlayarak, verilerinizin işlenmesine açık rıza göstermeniz gerekmektedir. Kişisel verilerinizin 6698 sayılı kanun uyarınca hukuka uygun bir şekilde şirketimiz tarafından işlenmesine rızanız var ise lütfen info@assospharma.com e-posta adresine aşağıdaki ifadelerle yahut metni okuyup anladığınızı ve açık rızanızın mevcut olduğunu gösterir başka ifadelerle yanıtlamanızı rica ederiz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Yemekhane, Giyim Yardımı.

Grafik Tasarım Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Grafik Tasarım Uzmanı Grafik Tasarım Uzmanı Maaşları Grafik Tasarım Uzmanı Nasıl Olunur? Grafik Tasarım Uzmanı Nedir? Grafik Tasarım Uzmanı İş İlanları