Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Aksu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Antalya Kundu Bölgesinde faaliyet gösteren Aska Lara Resort & Spa Otelimizde “CRM MÜDÜRÜ” olarak görev alacak aşağıdaki niteliklere sahip ekip arkadaşı arıyoruz.

Lisans veya ön Lisans Mezunu

İngilizce ve Rusça dili çok iyi ( yazılı ve sözlü yetkinliğe sahip olan) 

Online Platformları Yönetebilecek ve Online Platformlardan gelecek olan talepleri karşılayabilecek niteliklere sahip

Turizm Sektöründe benzer pozisyonda en az üç yıl deneyimi olan 

MS Office programlarını etkin kullanabilen

İletişim ve sorun çözme becerileri gelişmiş,

İş dağılımı ve raporlama yeteneğine sahip,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
B sınıfı

CRM Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

CRM Müdürü CRM Müdürü Maaşları CRM Müdürü Nasıl Olunur? CRM Müdürü Nedir? CRM Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ASKA KONAKLAMA TESİSLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.ADAY PERSONELE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİA. Veri Sorumlusunun Kimliği07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz ASKA KONAKLAMA TESİSLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. (Bundan böyle kısaca “ASKA” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ASKA’nın Kanun kapsamında aday Aday Personel’ine (Stajyerleri de kapsamaktadır.) yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ASKA tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiASKA, Aday Personel’in verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.Aday Personelin kişisel verileri;• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,• Adayların ASKA’ya elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden ASKA adına işletilen hesaplar kanalı ile,• Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, bilgi formları da dahil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,• Referans kişiler aracılığı ile,• ASKA’nın çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla, • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile,• ASKA tarafından yapılan araştırmalar ile üçüncü kişilerden alınan bilgilerle,• Kamera ile toplanmaktadır.Bu bilgiler, ASKA’nın ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar vermesi, istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, tüm iş alım süreçlerine ilişkin kurumsal ve idari yönetimin sağlanması ve ilgili kişi ile irtibat kurulabilmesi gayesi ile KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.KVKK 5. Maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.KVKK 6. Maddesinde belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, teknik, görsel ve işitsel bilgiler, işyeri güvenliği amacıyla sabıka kaydı bilgileri, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, referans bilgileridir.Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanlarında, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları Departmanına iletmeleri beklenmektedir. ASKA, hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiKişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;• Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,• Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla, uygun olmadığına karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla,• Aday Personel’in istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,• ASKA’nın kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,• Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,• Lojman kullanımı yapacak Aday Personelin lojman talebinin karşılanabilmesi amacıyla• İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi amacıyla• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)• KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• İşe alım sürecinin değerlendirilmesi ve tamamlanması ile ilgili diğer zorunlu hususlar kapsamındaD. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceğiİşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki; Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler, Hissedarlar, İş Ortakları, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.E. Kişisel Verilerin Saklanma SüresiKişisel verileriniz, iş akdinizin başlamaması halinde 1 yıl içinde ASKA tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.F. Veri Sahibinin HaklarıKVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Kemerağzı Mahallesi Tesisler Caddesi Sancar Sayın VS C Blok 399 C 1 Aksu ANTALYA” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğun açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya kvkk@askahotels.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından ASKA’ya daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Detaylı Bilgi

CRM Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

CRM Müdürü CRM Müdürü Maaşları CRM Müdürü Nasıl Olunur? CRM Müdürü Nedir? CRM Müdürü İş İlanları