Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya(Selçuklu)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

İthalat/İhracat

İthalat/İhracat

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

İthalat/İhracat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Akış Grup, 1978 yılında Konya’da küçük bir dökümhane olarak üretim hayatına başlayan ve günümüzde Konya 3. ve 4. Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan, 4 adet fabrikasında  asansör makine ve motorları, ağır vasıta grubu fren aksamları, asansör kablo üretimi  ve farklı sektörler için döküm ürünleri üreten; 72 ülkede faaliyet gösteren, 1000’i aşkın çalışanıyla sektöründeki lider şirketlerden biridir. 

Güncel stratejisini ‘‘Geleceğin Akışını Değiştir'' felsefesi üzerine kuran şirket; insan, yenilik ve kültürden güç alan değerleriyle markasını geleceğe taşıyor. Peki ya siz;

Geleceği bizimle inşa etmek ister misiniz?


Temel Nitelikler

 • İleri düzeyde ingilizce bilmek
 • İlgili bölümlerden birinden mezun olmak
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • Takım çalışması ve yönetiminde başarılı olmak
 • MS OFFICE programlarını iyi derecede kullanabilmek
 • Dış ticaret mevzuatına hakim olmak,
 • Akreditifli işlemler konusunda asgari olarak orta düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Dış ticaret operasyon uzmanı/sorumlusu olarak en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak,


Temel Görev ve Sorumlulukları 


 • Operasyonun ilgili kısmında girdi ve çıktılar ile ilgili süreçleri takip etmek,
 • Operasyon destek elemanları başta olmak üzere beraberinde çalışan kişilerden optimum verim sağlamak,
 • Tedarik zincirlerinin yönetimi konusunda amirlerine yardımcı olmak,
 • Sevk ve idare kabiliyetine sahip olmak,
 • Üretim ve diğer departmanlardan gelen girdileri amirine raporlamak,
 • Sahada yükleme organizasyonlarını yönetmek,
 • Yükleme sonrası ve öncesi ilgili evrakları hazırlamak ve gümrük müşavirlik firması ile koordinasyonu sağlamak,
 • Siparişin dış ticaret birimi tarafından alınmasını takiben, sevkiyata kadar olan tüm süreçleri takip etmek ve sonrasında ürünlerin müşteriye ulaşmasını sağlayan tüm süreçleri yönetmek.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

Operasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Operasyon Uzmanı Operasyon Uzmanı Maaşları Operasyon Uzmanı Nasıl Olunur? Operasyon Uzmanı Nedir? Operasyon Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Akış Asansör Makina Motor Döküm San. ve Tic. Ltd.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİAkış Asansör Makine Motor Döküm San. Tic. Ltd. Şti. (“Akış Asansör” ve “Şirket”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Akış Asansör, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, şirketin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarıkapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir Burada işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıda sayılan işleme amaçlarla, kanuni zorunluluklar dışında aktarılmamaktadır.1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Akış Asansör Makine Motor Döküm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Akış Asansör tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi; Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması; Şirkete ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ve sairi sistemlerle sağlanması; İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi; KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.3) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi akisasansör.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Akış Asansör Makine Motor Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Akış Asansör’e iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Akış Asansör tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, akisasansor.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Operasyon Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Operasyon Uzmanı Operasyon Uzmanı Maaşları Operasyon Uzmanı Nasıl Olunur? Operasyon Uzmanı Nedir? Operasyon Uzmanı İş İlanları