Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İş Geliştirme Mühendisi Veya Sorumlusu

Ada Denizcilik ve Tersane İşletmeciliği Aş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Tuzla)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Departman

İş Geliştirme

İş Geliştirme

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

İş Geliştirme

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Tuzla İçmeler Tersaneler bölgesinde bulunan işyerimizde görevlendirilmek üzere;

 

 

İŞ GELİŞTİRME MÜHENDİSİ VEYA SORUMLUSU

 

GENEL NİTELİKLER

 

Üniversitelerin Gemi İnşa Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümlerinden mezun

Minimum üç yıl tersane saha tecrübesi olan,

MS Office programını iyi derecede bilen,

Yeni İnşa projelerinde pazarlama alanında deneyime sahip,

Analitik düşünce yapısına sahip, araştırmacı ve yeniliklere açık,

Sonuç odaklı çalışan, dikkatli, detaylara önem veren, takipçi,

Sosyal iletişim temsil kabiliyeti yüksek,

Prezantabl ve vizyon sahibi,

İyi derecede İngilizce dilbilgisine sahip, (Okuma-yazma-konuşma)

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

Anadolu yakasında ikamet etmek,

Esnek çalışma saatlerine göre çalışabilmek,

En az B sınıfı ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilen,

Seyahat engeli bulunmayan,

 

 

İŞİN TANIMI

 

Şirketimizin yeni inşa projelerine ilişkin iş geliştirme faaliyetlerini, tersane iş geliştirme stratejileri doğrultusunda ve mevcut kapasitenin en yüksek düzeyde kullanılmasını sağlayacak şekilde müşteri ilişkileri, teklif ve sözleşme hazırlanması çalışmalarından sorumlu olacaktır.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

İş Geliştirme Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Geliştirme Mühendisi İş Geliştirme Mühendisi Maaşları İş Geliştirme Mühendisi Nasıl Olunur? İş Geliştirme Mühendisi Nedir? İş Geliştirme Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Ada Denizcilik ve Tersane İşletmeciliği Aş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ADA DENIZCILIK VE TERSANE İŞLETMECILIĞI ANONIM ŞIRKETI TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİAda Denizcilik Ve Tersane İşletmeciliği Anonim Şirketi (“Şirket”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafınızdan (“Başvuru Sahibi”) Şirket’te çalışabilmek üzere başvuru yapmanız üzerine işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.İşlenen Kişisel Verilerin Niteliği, toplanması ve İşleme Amacı ile Hukuki SebebiBaşvurunuz ile tarafınızca bize verilen ve EK-1’deki örnek tabloda gösterilen bilgileriniz (“Kişisel Veriler”) tarafımızca aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir.Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rıza(ları)nın alınması sizin sorumluluğunuzdadır.Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle veya web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; başvurunuz kapsamında gerekli değerlendirilmelerin yapılması, kimliğinizin tespit için Kişisel Verilerinizi kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.Kişisel verileriniz, Ada Denizcilik Ve Tersane İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının(a) “bendine göre, Kanunlarda açıkça öngörülmesi,” (c) bendine göre “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendine göre, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,” (f) bendine göre, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, “Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” Maddelerin de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.İşlenen Kişisel Verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarımıBaşvuru Sahibinin Kişisel Verileri İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; yurt içinde Şirket’in hizmet sunduğu veya insan kaynakları şirketleri, bilgi teknolojileri hizmet şirketleri, mesleki danışmanlar, kamu kurumları, sosyal güvenlik kurumları, iş sağlığı kurumları gibi üçüncü kişilere, Şirket’in hakim pay sahibi olan şirkete ve onun grup şirketlerine, şirket ortaklarına ve grup şirketlerinin ortaklarına, doğrudan veya dolaylı iştiraklerine aktarılabilir, grup şirketlerinin dünya çapındaki veri tabanlarında yeterli korumaya sahip olan veya olmayan ülkelerde işlenebilir ve Kişisel Veriler bu kişiler/firmalar tarafından yukarıda tanımlandığı şekli ile işlenebilir.Kişisel Verilerinizin SaklanmasıKişisel verileriniz Şirket birimleri ve personeli ve benzeri vasıtalarla fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.Kişisel Verilerinizin GüvenliğiKişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Şirket uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen veya daha sonra kimliğiniz ispat etmeniz kaydıyla “Aydintepe Mahallesi, Güzin Sokak, No:1, Tuzla/İstanbul, Türkiye” adresinden başvurarak, kişisel verilerinizin;a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz. Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte “Aydintepe Mahallesi, Güzin Sokak,No:1,Tuzla/İstanbul, Türkiye” adresine ıslak imzalı olarak; ya da kvk@ada-shipyard.com adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talep veya talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Mersis No : 0007-0392-3150-0011İletişim BilgileriUnvan : Ada Denizcilik Ve Tersane İşletmeciliği Anonim Şirketi Email : kvk@ada-shipyard.comAdres : Aydintepe Mahallesi, Güzin Sokak,No:1,Tuzla/İstanbul, TürkiyeKişisel verilerimin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okudum ve anladım.Ad Soyad :Tarih :İmza :EK-1KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMAKimlik Bilgisi Ad-soyad, Ehliyet, Nüfus Cüzdanı (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), İkametgâh, pasaport, avukat kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler

Detaylı Bilgi

İş Geliştirme Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Geliştirme Mühendisi İş Geliştirme Mühendisi Maaşları İş Geliştirme Mühendisi Nasıl Olunur? İş Geliştirme Mühendisi Nedir? İş Geliştirme Mühendisi İş İlanları